Trivselregler

Tvättstugor

Det finns fem tvättstugor, en i vardera av de fem husen. Du bokar tvättid på bokningstavlan med det tvätt-lås som du skall ha fått av den tidigare ägaren. Använd inget annat än låset för att boka din tid. Avmarkera din tid efter tvätt eller om du vill avboka. Var vänlig att respektera de tvättider som står angivna.

Parkering

Vi strävar efter att alla skall kunna hyra en p-plats inom föreningen men kan dock inte lova när. Det är för närvarande kö. Du kan vända dig till Hugo Karlsson, styrelseledamot, på 073-373 58 88 eller skicka ett mail till info@brfkungsberget2.se för information angående parkerings-kö. Kravet för brukandet av hyrd p-plats är att den nyttjas för ett brukbart fordon. Parkeringsplatsen faller bort om du väljer att hyra ut din lägenhet i andra hand. Du kan ställa dig i kö igen när du själv bor i lägenheten.

Cykelrum

I varje huskropp finns ett utrymme för parkering av cyklar. Alla cykelrummen har ingång från utsidan av respektive huskropp. Där skall brukbara cyklar förvaras – under inga omständigheter får annat än brukbara cyklar förvaras i dessa utrymmen.

Soprum/återvinningsrum

Soprum och återvinningsrum finns i anslutning till vardera av de fem husen. I sopnedkasten slänger du ditt hushållsavfall, den gröna påsen för matavfall slängs i samma sopnedkast och separeras sedan i Tekniska Verkens återvinningsanläggning. Gröna påsar finns att tillgå i soprummen.

I återvinningsrummet så sorterar du ditt övriga avfall som skall återvinnas, så som plast, wellpapp, tidningar och metall. Vik ihop emballage och kartonger så gott det går. Bostadsrättsföreningen står endast för hushållsavfall, vid stora mängder av avfall – besök närmsta återvinningsstation. För insamling av elavfall så återfinns det i hus 4:s soprum.

För återvinning av glas så finns det på Gamla Tanneforsvägen, vid parkeringen Pelargonian.

Portkodssystemet

Systemet fungerar genom att du anger den kod som gäller för din trappuppgång. Koden är unik för respektive trappuppgång och byts kvartalsvis. Lämna aldrig ut portkoden till obehöriga, dvs till ingen utom din familj. Skulle portkoden inte fungera kan du använda dig av din lägenhetsnyckel för att låsa upp porten.

Köksfläktar

Innan du monterar en ny köksfläkt så hör alltid med styrelsen angående vilken typ av fläkt du får använda, alla typer är inte godkända. Köksfläktar får inte anslutas till husets ventilationskanaler.

Underhåll och reparationer

I föreningens stadgar finns en förteckning över vad du själv – respektive föreningen – ansvarar för när det gäller underhåll och reparationer i lägenheten.

Obs! Du som lägenhetsinnehavare står som ansvarig för de skador som kan bli följden av felaktiga åtgärder och/eller felaktigt utförda installationer. Anlita aldrig en privatperson, utan alltid en fackman med behörighet att utföra arbeten fackmässigt i lägenheten. Se alltid till att få faktura med specifikation och garanti på utförda arbeten.

Ombyggnader/renoveringar

Du som bostadsrättsinnehavare får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som omfattar:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, tappvatten eller el
  • Uppsättning av markiser

Det är inte tillåtet att ta upp hål i våtzonen i badrummet. Du får vidare inte göra ändringar i ventilationssystemet (självdrag finns). Vi uppmanar dig att för säkerhets skull alltid tala med styrelsen innan du börjar med större arbeten som innebär en väsentlig förändring av lägenheten.

Störningar i boendet

Du får inte spela musik i lägenheten, eller på annat sätt uppträda så du stör dina grannar. Tystnad ska råda mellan klockan 22.00-07.00.
Ska du ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar om detta i förväg och uppmanar dem att säga till om de blir störda.

Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet mellan klockan 22.00-07.00 vardagar samt klockan 20.00-10-00 lördag, söndag eller andra helgdagar.

Försäkringar

Du ska ha en hemförsäkring för din lägenhet men den behöver inte ha ett så kallat bostadsrättstillägg, då föreningen har tecknat ett kollektivt tillägg som gäller för alla lägenheter inom föreningen. Notera att föreningen har rätt att debitera dig självrisken om denna försäkring tas i anspråk för skada som du ansvarar för i lägenheten. Försäkringsfrågor kan vara besvärliga och det kan bli mycket dyrt för den som inte har en heltäckande hemförsäkring så missa inte att teckna en sådan.

Styrelsen

På anslagstavlorna i entréerna finns namn och kontaktuppgifter på de som ingår i styrelsen. Där står även telefonnummer till FF Fastighetsservice för felanmälan.