Nya stadgar 2024

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSBERGET NR 2

OM FÖRENINGEN  

§ 1 Bostadsrättsföreningens företagsnamn och säte 

Bostadsrättsföreningens företagsnamn är Bostadsrättsföreningen Kungsberget nr 2. Styrelsen har sitt säte  i Linköping.  

§ 2 Bostadsrättsföreningens verksamhet 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i  föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan  tidsbegränsning. 

Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar  utveckling. 

Bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH  

MEDLEMSKAP 

§ 3 Formkrav vid överlåtelse 

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av  säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser  och om ett pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. 

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

§ 4 Rätt till medlemskap 

Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som  

1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller 2. övertar bostadsrätt i bostadsrättsföreningens hus. 

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken inte nekas medlemskap i  bostadsrättsföreningen. Vad som nu sagts får motsvarande tillämpning om bostadsrätt till  bostadslägenhet övergått till annan närstående person som varaktigt sammanbodde med  bostadsrättshavaren. 

Den som en bostadsrätt övergått till får inte nekas inträde i bostadsrättsföreningen, om de villkor för  medlemskap som föreskrivs i denna paragraf är uppfyllda och bostadsrättsföreningen skäligen bör  godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig  permanent i bostadslägenheten har bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättföreningens  ändamål rätt att neka medlemskap. 

Medlemskap får inte nekas på diskriminerande grund. 

Juridiska personer 

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål får  nekas medlemskap. Kommun eller region som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får inte nekas  medlemskap. 

En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen måste ha samtycke av  bostadsrättsföreningens styrelse för att genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som  inte är avsedd för fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 

om den juridiska personen hade panträtt i bostaden eller vid förvärv som görs av en kommun eller en  region. 

§ 5 Andelsförvärv 

Den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet ska beviljas medlemskap om bostadsrätten efter  förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående  personer. 

§ 6 Familjerättsliga förvärv 

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och  förvärvaren inte antagits till medlem, får bostadsrättsföreningen uppmana förvärvaren att inom sex  månader från uppmaningen visa att någon, som inte får nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen har  förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten  tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för förvärvarens räkning. 

§ 7 Rätt att utöva bostadsrätten 

När en bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han eller hon är  medlem eller beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är  medlem i bostadsrättsföreningen. Tre år efter dödsfallet får bostadsrättsföreningen uppmana dödsboet  att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte eller  att någon, som inte får nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt  medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets räkning enligt  bostadsrättslagen. 

En juridisk person som har panträtt i bostadsrätten och förvärvet skett genom tvångsförsäljning eller  vid exekutiv försäljning, kan tre år efter förvärvet uppmanas att inom sex månader visa att någon, som  inte får nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. 

§ 8 Prövning av medlemskap  

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.  

Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om medlemskap inom en månad från det att skriftlig och  fullständig ansökan om medlemskap tagits emot av bostadsrättsföreningen.  

För att pröva frågan om medlemskap kan bostadsrättsföreningen komma att begära kreditupplysning  avseende sökanden. 

§ 9 Nekat medlemskap 

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till nekas medlemskap i  bostadsrättsföreningen. 

Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda regler vid exekutiv försäljning och tvångsförsäljning.

AVGIFTER TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

§ 10 Insats, andelstal och årsavgift  

Årsavgiften fördelas mellan bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal.  Årsavgiften ska fastställas så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Årsavgiften ska täcka  bostadsrättsföreningens löpande verksamhet. Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll  av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhållsplan.  

Andelstal och insats för lägenhet beslutas av styrelsen. Beslut om ändring av andelstal som medför  ändring av det inbördes förhållandet mellan andelstalen beslutas av föreningsstämma. Beslutet blir giltigt  om minst två tredjedelar av de röstande på föreningsstämman gått med på beslutet.  

Beslut om ändring av insats ska alltid beslutas av föreningsstämma. Regler för giltigt beslut anges i  bostadsrättslagen.  

Styrelsen beslutar om årsavgiftens storlek. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje  kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår  dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker  samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m.  

I årsavgiften ingående ersättning för värme, kall- och varmvatten, elektricitet eller renhållning kan  beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per  lägenhet. 

§ 11 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för  andrahandsupplåtelse 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2,5 procent av  prisbasbeloppet.  

Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av pantsättaren med högst 1 procent av  prisbasbeloppet.  

Prisbasbeloppet bestäms enligt socialförsäkringsbalken och fastställs för överlåtelseavgift vid ansökan  om medlemskap och för pantsättningsavgift vid underrättelse om pantsättning.  

Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut  avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år.  Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal  kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av en kalendermånad räknas som en  hel kalendermånad. 

Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som  

bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller författning.  

Om avgifterna i denna paragraf inte betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den  obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och  inkassoavgift enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 

FÖRENINGSSTÄMMAN 

§ 12 Räkenskapsår och årsredovisning 

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.  

Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning.  Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

 Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i  revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma  på vilken de ska behandlas. 

§ 13 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också  hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas. 

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt  följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av  samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.  

Styrelseledamot, revisor, ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid  föreningsstämman. 

§ 14 Motioner 

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla  ärendet till styrelsen före februari månads utgång.  

§ 15 Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma.  

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på  föreningsstämman.  

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före  föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. Kallelsetiden gäller även  om en extra föreningsstämma ska behandla fråga om stadgeändring. 

Kallelse anslås på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt  lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen. 

§ 16 Dagordning  

Ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 

1. föreningsstämmans öppnande 

2. val av stämmoordförande  

3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. godkännande av röstlängd 

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

6. godkännande av dagordning 

7. val av två justerare 

8. val av minst två rösträknare 

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. genomgång av styrelsens årsredovisning 

11. genomgång av revisorernas berättelse 

12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen

14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,  revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman  16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  

17. val av styrelseledamöter och suppleanter  

18. val av revisor/er  

19. val av valberedning 

20. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden  (motioner) som angivits i kallelsen 

21. föreningsstämmans avslutande. 

Extra föreningsstämma 

På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas. 

§ 17 Rösträtt, ombud och biträde 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de  tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en  röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.  

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är  medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.  

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år  från utfärdandet. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt  sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. 

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast annan medlem, make, registrerad  partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara biträde. 

§ 18 Röstning 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna  eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder.  

Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom  lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.  

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag. 

Om någon vid sluten omröstning inte avlämnar röstsedel eller avlämnar röstsedel utan  röstningsuppgift (så kallad blank sedel) ska personen ifråga inte anses ha röstat.

§ 19 Protokoll vid föreningsstämma 

Ordföranden vid föreningsstämman ska se till att det förs protokoll. 

I fråga om protokollets innehåll gäller att; 

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet, 

2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt 

3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet. 

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av stämmoordföranden, om  denne inte har fört protokollet, och av valda justerare. 

Senast tre veckor efter föreningsstämman ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos  bostadsrättsföreningen för medlemmarna. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 

STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING 

§ 20 Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter.  Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och suppleanter. 

Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. 

§ 21 Konstituering och firmateckning 

Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare 

Bostadsrättsföreningens firma tecknas av styrelsen. Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av  två styrelseledamöter i förening. 

§ 22 Beslutsförhet och majoritetskrav 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.  Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den  mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal styrelseledamöter för beslutsförhet är  närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. 

En styrelseledamot som är jävig anses som frånvarande. 

§ 23 Protokoll vid styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit  protokollförare. Protokollet ska justeras av ordföranden för sammanträdet, om denne inte har fört  protokollet, och av den ytterligare ledamot som styrelsen har utsett. 

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. 

Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över  möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll. 

Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

§ 24 Revisorer 

Revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Revisorerna väljs av föreningsstämman. Minst  en av revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd. Mandattiden är ett år. 

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad  senast tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie  föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. 

§ 25 Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning.  

Mandattiden är ett år. Valberedningen ska bestå av lägst en ledamot 

Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska  tillsätta. 

Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra  ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. 

FONDERING OCH UNDERHÅLL 

§ 26 Fonder 

Yttre fond 

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för yttre underhåll. 

Styrelsen ska i enlighet med upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för yttre  underhåll. 

Inre fond  

Bostadsrättsföreningen kan ha fond för inre underhåll av bostadsrättslägenheter. Överföring till fond för inre underhåll bestäms av styrelsen.  

Bostadsrättshavare får för att bekosta inre underhåll av lägenhet använda sig av den del av fonden  som tillhör bostadsrättslägenheten.  

Bostadsrättslägenhetens andel av fonden bestäms utifrån förhållandet mellan andelstalet för  lägenheten och samtliga andelstal för bostadsrättslägenheter i bostadsrättsföreningen, med avdrag för  gjorda uttag. 

§ 27 Underhållsplan 

Styrelsen ska  

1. upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens  fastighet,  

2. årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av  bostadsrättsföreningens fastighet,  

3. se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med  bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt 

4. regelbundet uppdatera underhållsplanen.

§ 28 Vinst eller förlust 

Den vinst eller förlust som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet ska, efter  underhållsfondering, balanseras i ny räkning. 

Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen också lämna en upplysning  om vad förlusten innebär för bostadsrättsföreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska  åtaganden. 

BOSTADSRÄTTSFRÅGOR 

§ 29 Utdrag ur lägenhetsförteckning 

Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande sin bostadsrätt. Utdraget  ska ange: 

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,  

2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för  upplåtelsen,  

3. bostadsrättshavarens namn,  

4. insatsen för bostadsrätten,  

5. vad som finns antecknat rörande pantsättning av bostadsrätten, samt  

6. datum för utfärdandet.  

§ 30 Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att  bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta  åtgärderna. Detta gäller även mark, förråd, garage eller andra lägenhetskomplement som ingår i  bostadsrättsupplåtelsen.  

Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och  reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en  motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i förekommande  fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.  

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar. För vissa  åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 36. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i  lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. 

Till lägenheten hör bland annat: 

1. Ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för  att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för  fuktisolerande skikt i badrum och våtrum. 

2. Icke bärande innerväggar. 

3. Inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis:  sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin. Bostadsrättshavaren  svarar också för vattenledningar, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på  vattenledning till denna inredning.  

4. Lägenhetens inner- och ytterdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, beslag,  handtag, gångjärn, brevinkast, lås inklusive nycklar m.m; bostadsrättsföreningen svarar dock  för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren  motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning 5. Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och isolerglaskassett.

6. Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning.  Bostadsrättsföreningen ansvarar dock för målning av utifrån synliga delar av  

fönster/fönsterdörr. 

7. Ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de  är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten. 

8. Armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning,  avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning. 

9. Golvbrunn inklusive klämring. 

10. Eldstäder och braskaminer.  

11. Köksfläkt, kolfilterfläkt spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte är en del  av husets ventilationssystem. Vid all slags installation av anordning som kan påverka  ventilationen krävs alltid styrelsens tillstånd. Bostadsrättshavaren ansvarar för rengöring och  byte av filter. 

12. Säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer. 13. Elradiatorer, elburen golvvärme och elburen handdukstork. 

14. Målning av vattenburna radiatorer och värmeledningar. 

15. Brandvarnare. 

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning  och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning/ytbehandling av insida av  balkongfront/altanfront och av golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om  lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren se till att avrinning för dagvatten inte  hindras.  

Bostadsrättshavaren är skyldig att utan dröjsmål till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i  sådan lägenhetsutrustning som bostadsrättsföreningen svarar för enligt stadgar eller enligt lag. 

§ 31 Bostadsrättsföreningens ansvar 

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom, med undantag  för bostadsrättshavarens ansvar enligt § 30, är väl underhållet och hålls i gott skick. Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande: 1. Ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har  försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade  stamledningar).  

2. Ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring som  bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak,  

lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg. 

3. Vattenburna radiatorer, vattenburen golvvärme, vattenburen handdukstork och  värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar dock för målning av vattenburna radiatorer och värmeledningar,  

4. Rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela  ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör  del av husets ventilation.  

5. Målning av utsidan av lägenhetens ytterdörr. 

6. Brevlåda och postbox.  

§ 32 Brand- och vattenledningsskada samt ohyra 

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utströmmande  tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen. Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

§ 33 Bostadsrättsföreningens övertagande av underhållsåtgärd 

Bostadsrättsföreningen får utföra reparation samt byta inredning och utrustning som  bostadsrättshavaren enligt § 30 ska svara för. Ett sådant beslut ska fattas av föreningsstämma och får  endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av  bostadsrättsföreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet. 

§ 34 Förändring av bostadsrättslägenhet 

Om ett beslut som fattats på föreningsstämma innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt  kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av bostadsrättsföreningen med anledning av  en om- eller tillbyggnad ska bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte  ger sitt samtycke till förändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har  gått med på det och beslutet dessutom har godkänts av hyresnämnden. 

§ 35 Avhjälpande av brist 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick eller utför en åtgärd i strid med  § 36, så att någon annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på någon annans  egendom och bostadsrättshavaren inte efter uppmaning avhjälper bristen så snart som möjligt, får  bostadsrättsföreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 

§ 36 Ingrepp i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar;  1. ingrepp i en bärande konstruktion,  

2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,  

3. installation eller ändring av anordning för ventilation, 

4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller 5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten.  

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden  krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas. 

Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för  bostadsrättsföreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med  styrelsens beslut får bostadsrättshavaren begära att hyresnämnden prövar frågan. 

§ 37 Användning av bostadsrätten 

Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts  för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att  de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta  allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.  

Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av de som hör  till bostadsrättshavarens hushåll, de som besöker bostadsrättshavaren som gäst, någon som  bostadsrättshavaren har inrymt eller någon som på uppdrag av bostadsrättshavaren utför arbete i  lägenheten.  

Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med  ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler.  Om det förekommer störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren  tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det gäller inte om bostadsrättshavaren sägs upp  med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning. Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får  detta inte tas in i lägenheten.

§ 38 Tillträde till lägenheten 

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn  eller för att utföra arbete som bostadsrättsföreningen svarar för eller för att avhjälpa brist när  bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick.  

När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten eller när bostadsrätten ska tvångsförsäljas är  bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Bostadsrättsföreningen ska se till att  bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. 

Bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten och utföra nödvändiga åtgärder för att  utrota ohyra i huset eller på marken. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde när bostadsrättsföreningen har rätt till det kan  bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning vid Kronofogdemyndigheten. 

§ 39 Andrahandsupplåtelse 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande  endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska  lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon  befogad anledning att vägra samtycke.  

Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin  lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd.  

När en juridisk person innehar en bostadslägenhet kan samtycke till andrahandsupplåtelse endast  nekas om bostadsrättsföreningen har befogad anledning.  

Samtycke till andrahandsupplåtelse behövs inte; 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt  bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte har  antagits till medlem i bostadsrättsföreningen, eller 

2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en  kommun eller en region. 

När samtycke inte behövs ska bostadsrättshavaren genast meddela styrelsen om andrahandsupplåtelsen. 

§ 40 Inrymma utomstående 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för  bostadsrättsföreningen eller någon annan medlem i bostadsrättsföreningen. 

§ 41 Ändamål med bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Bostadsrättsföreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för  bostadsrättsföreningen eller någon medlem i bostadsrättsföreningen. 

§ 42 Avsägelse av bostadsrätt 

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därigenom  bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen ska göras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till bostadsrättsföreningen vid det månadsskifte som inträffar  närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i avsägelsen.

§ 43 Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och  bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt följande; 

1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift 

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det  att bostadsrättsföreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sin  betalningsskyldighet, 

2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse 

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, när det  gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än  två vardagar efter förfallodagen, 

3. Olovlig upplåtelse i andra hand 

om bostadsrättshavaren utan nödvändigt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,  

4. Annat ändamål 

om lägenheten används för annat ändamål än det avsedda,  

5. Inrymma utomstående 

om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för bostadsrättsföreningen eller  annan medlem, 

6. Ohyra 

om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är  vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan  oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran  sprids i huset,  

7. Vanvård, störningar och liknande 

om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller om bostadsrättshavaren eller den som  bostadsrätten är upplåten till i andra hand utsätter boende i omgivningen för störningar, inte iakttar  sundhet, ordning och gott skick eller inte följer bostadsrättsföreningens ordningsregler, 

8. Vägrat tillträde 

om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när bostadsrättsföreningen har rätt till  tillträde och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig ursäkt för detta, 

9. Skyldighet av synnerlig vikt 

om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han ska göra enligt  bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för bostadsrättsföreningen att  skyldigheten fullgörs,  

10. Brottsligt förfarande 

om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande  verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller  används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, eller 

11. Olovliga åtgärder 

om bostadsrättshavaren utan behövligt tillstånd utför en åtgärd som anges i § 36 första eller andra  stycket. 

En uppsägning ska vara skriftlig. 

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa  betydelse. 

Rättelseanmodan, uppsägning och särskilda bestämmelser 

Punkt 3–5, 7–9 och 11 

Bostadsrättshavaren får inte sägas upp enligt punkt 3-5, 7–9 eller 11 om bostadsrättshavaren efter tillsägelse så snart som möjligt vidtar rättelse. 

Punkt 1–6, 7–9 och 11 

Är nyttjanderätten enligt punkt 1–5, 7–9 eller 11 förverkad får bostadsrättshavaren ändå inte skiljas från  lägenheten på en sådan grund om bostadsrättshavaren vidtar rättelse innan bostadsrättsföreningen har  sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Detta gäller inte om nyttjanderätten är förverkad på grund  av särskilt allvarliga störningar i boendet.  

Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten enligt punkt 6 eller 9 om  bostadsrättsföreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den  dag då bostadsrättsföreningen fick reda på ett förhållande som avses.  

Punkt 2 

Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller avgift  för andrahandsupplåtelse, och har bostadsrättsföreningen med anledning av detta sagt upp  bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten 

1. om avgiften – när det är fråga om en bostadslägenhet – betalas inom tre veckor från det att  bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom  att betala avgiften inom denna tid, och meddelande om uppsägningen och anledningen till denna  har lämnats till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen. 

2. om avgiften – när det är fråga om en lokal – betalas inom två veckor från det att  bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom  att betala avgiften inom denna tid. 

Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från lägenheten om  bostadsrättshavaren har varit förhindrad att betala avgiften inom den tid som anges i första stycket 1 på  grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och avgiften har betalats så snart det var  möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen inte  betala avgiften, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att bostadsrättshavaren skäligen inte bör få  behålla lägenheten. 

Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje vardagen efter utgången av den tid som anges i  första stycket 1 eller 2. 

Punkt 3 och punkt 11 

Bostadsrättshavaren får heller inte sägas upp enligt punkt 3, om det är fråga om en  bostadslägenhet, eller enligt punkt 11, om bostadsrättshavaren så snart som möjligt ansöker om tillstånd  hos hyresnämnden och får ansökan beviljad. 

Bostadsrättshavaren får endast skiljas från lägenheten om bostadsrättsföreningen har sagt till  bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Uppmaningen att vidta rättelse ska ske inom två månader från den  dag då bostadsrättsföreningen fick reda på ett förhållande som avses i punkt 3 eller punkt 11.  

Punkt 7 

Vid särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i punkt 7 även om bostadsrättshavaren  inte uppmanats att vidta rättelse. Tillsägelse om rättelse ska alltid ske om bostadsrätten är upplåten i  andra hand. 

Innan uppsägning får ske av bostadslägenhet enligt punkt 7 ska socialnämnden underrättas. Vid  särskilt allvarliga störningar får uppsägning ske utan underrättelse till socialnämnden, en kopia av  uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. 

Punkt 10 

En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten enligt punkt 10 endast om bostadsrättsföreningen har  sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att bostadsrättsföreningen fick  reda på förhållandet. Om det brottsliga förfarandet har angetts till åtal eller om förundersökning har  inletts inom samma tid, har bostadsrättsföreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två  månader har gått från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har  avslutats på något annat sätt. 

§ 44 Vissa meddelanden 

När meddelande enligt nedan har skickats från bostadsrättsföreningen i rekommenderat brev under  mottagarens vanliga adress har bostadsrättsföreningen gjort vad som krävs av den; 

1. tillsägelse om störningar i boendet 

2. tillsägelse att avhjälpa brist 

3. uppmaning att betala insats eller upplåtelseavgift  

4. tillsägelse att vidta rättelse  

5. meddelande till socialnämnden 

6. underrättelse till panthavare angående obetalda avgifter till bostadsrättsföreningen 7. uppmaning till juridiska personer, dödsbon med flera angående nekat medlemskap. 

Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på lämplig plats inom föreningens  fastighet, på webbplats, genom brev eller e-post. 

SÄRSKILDA BESLUT 

§ 45 Beslut om bostadsrättsföreningens fastighet och tomträtt 

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans godkännande avhända  bostadsrättsföreningens fastighet, del av fastighet eller tomträtt.  

Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av  bostadsrättsföreningens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan egendom.  Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i  bostadsrättsföreningens fastighet eller tomträtt. 

§ 46 Upplösning 

Om bostadsrättsföreningen upplöses ska återstående tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till  bostadsrättslägenheternas insatser.