Föreningens stadgar

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
Kungsberget nr. 2

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

1 §
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kungsberget nr. 2 i Linköping.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems
rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar
bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

2 §
När en bostadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare får denne utöva bostadsrätten och
flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren skall
skriftligen ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är
skyldig att snarast, normalt dock inom tre veckor från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Som underlag för prövningen har
föreningen rätt att ta en kreditupplysning avseende sökanden.

3 §
Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens
hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om
föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att
förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras
medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade
partner eller sådana sambor på vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall tillämpas.
Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung,
religion, övertygelse eller sexuell läggning.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till
medlem i föreningen.

INSATS OCH AVGIFTER MM

4 §
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.
Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas
andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av föreningsstämma.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen.
Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det
prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten
för underrättelse om pantsättning.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full
betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader
mm.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5 §
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även
mark när sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat

 • ytterdörr med till dörren hörande karm, handtag, ringklocka, brevinkast och lås
  inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar dock inte för målning av ytterdörrens
  yttersida
 • ytbeläggning på rummens väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som
  krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt;
 • lister och foder
 • innerdörrar
 • elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för
  målning
 • elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • ventiler till ventilationskanaler
 • säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och
  fasta armaturer
 • brandvarnare
 • fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt all
  målning förutom utvändig målning; motsvarade gäller för balkong- eller altandörr.
  I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland
  annat även för
 • till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • inredning och belysningsarmaturer
 • tvättmaskin, vitvaror och sanitetsporslin
 • golvbrunn inklusive klämring
 • rensning av golvbrunn
 • kranar och avstängningsventiler
 • ventilationsfläkt
 • elektrisk handdukstork.
  I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning
  såsom bland annat
 • vitvaror
 • köksfläkt, ventilationsdon
 • kranar, disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på
  vattenledning.

  Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet
  och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler
  än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

  För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren
  endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.
  Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke.

  Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast
  för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.
  Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren
  iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

  6 §
  Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att
  annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom
  har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens
  bekostnad.

  7 §
  Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare
  innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne
  utfört.

  8 §
  Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten besluta om
  reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

  9 §
  Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas
  endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig
  skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Förändringar skall alltid utföras på
  ett fackmannamässigt sätt.

  Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring
  av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

  10 §
  Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten
  iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och
  rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens
  sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som
  hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten
  eller som där utför arbete för hans räkning.

  Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat
  med ohyra får inte föras in i lägenheten.

  11 §
  Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller
  för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 5 §. När bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig
  tid.

  Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt
  till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

  12 §
  En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt
  brukande om styrelsen ger sitt samtycke.
  Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I
  ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem
  lägenheten skall upplåtas.
  Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra
  men för föreningen eller annan medlem.

  13 §
  Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

  14 §
  Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om
 • bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift
 • lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand
 • bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan
  medlem
 • lägenheten används för annat ändamål än det avsedda
 • bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom
  vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns
  ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten
 • bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller
  rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar
 • bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig
  ursäkt för detta
 • bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs
 • lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed
  likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
  Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa
  betydelse.

  15 §
  Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda
  bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten.
  Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.

  16 §
  Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning
  för skada.

  17 §
  Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

  STYRELSEN

  18 §
  Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
  Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.
  Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner
  eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är
  bosatt i föreningens hus.
  Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas –
  förutom av styrelsen – av två styrelseledamöter i förening.

  19 §
  Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och den
  ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt och
  föras i nummerföljd.

  20 §
  Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
  samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de
  närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt
  beslut erfordras enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

  21 §
  Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller
  ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.

  22 §
  Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt
  som avses i personuppgiftslagen.
  Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin
  bostadsrättslägenhet.

  RÄKENSKAPER OCH REVISION

  23 §
  Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

  24 §
  Föreningsstämma skall välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.
  Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till
  nästa ordinarie föreningsstämma. Av revisorerna – vilka inte behöver vara medlemmar i
  föreningen – skall minst en vara auktoriserad eller godkänd.

  25 §
  Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.

  26 §
  Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av
  revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka
  före föreningsstämman.

  FÖRENINGSSTÄMMA

  27 §
  Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni
  månads utgång.

  28 §
  Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller
  inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

  29 §
  Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst
  1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende
  som önskas behandlat på stämman.

  30 §
  På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
 • Öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av stämmoordförande
 • Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • Fastställande av röstlängd
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • Föredragning av revisorns berättelse
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om resultatdisposition
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • Avslutande

  31 §
  Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på
  stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller
  genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

  32 §
  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt
  gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som
  fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

  33 §
  Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner,
  sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet
  får inte företräda mer än en medlem.
  Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från
  utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.
  Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.
  Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt fastighet kan även
  närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan
  föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar.
  Som närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den som är syskon eller
  släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvågrad med honom eller
  henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon.

  34 §
  Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna
  rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald
  som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas
  av stämman innan valet förrättas.
  För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

  35 §
  Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie
  föreningsstämma hållits.

  36 §
  Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor
  efter stämman.

  MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
  37 §
  Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.

  FONDER
  38 §
  Inom föreningen skall finnas följande fond
 • fond för yttre underhåll.

  Till fonden skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens
  taxeringsvärde.

  Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt planen.

  VINST
  39 §
  Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas
  mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret.

  UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M
  40 §
  Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
  lägenheternas insatser.

  ÖVRIGT
  41 §
  För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
  föreningar samt övrig lagstiftning.

  Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämmor 2003-04-29 och 2003-0916
  Björn Petterson/Ordförande Gerd Ideståhl/ Vice Ordförande